Opšti uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA
Naručivanjem i korišćenjem naših usluga slažete se sa dole navedenim uslovima korišćenja.
I - OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA USLUGA
 • 1. Ovaj pravilnik definiše opšte uslove korišćenja usluga koje pruža Agencija DRAXNET.
 • 2. Draxnet pruža usluge svim fizičkim I pravnim licima.Kupovina usluga se obavlja putem web sajta Draxneta www.draxhost.com i www.draxhost.rs naručivanjem određene usluge nakon čega korisnik dobija upustvo za plaćanje iste kako bi usluga bila aktivirana.Uslovi plaćanja definisani su pravilnikom o generalnim uslovima plaćanja.
 • 3. Kupovinom usluga kod Draxneta,korisnik se automatski slaže sa uslovima korišćenja istih.
 • 4. OPŠTI POJMOVI
  1. 4.1 Pružalac usluge je u daljem tekstu naveden kao Draxnet.
  2. 4.2 Korisnik usluge ili klijent u daljem tekstu je naveden kao korisnik.
  3. 4.3 Ostale definicije su navedene u pravilnicima koji bliže određuju uslove korišćenja određenih usluga.
 • 5. OSNOVNE OBAVEZE DRAXNETA:
  1. 5.1 Draxnet je u obavezi da po prijemu uplate za naručenu uslugu istu aktivira u roku od 24h ili ukoliko to nije tehnički izvodljivo,u vremenski povoljnom roku za korisnika koji je uplatio naručenu uslugu o čemu obaveštava korisnika iste usluge I pomera datum isteka za broj dana koliko je kasnila aktivacija plaćene usluge od strane korisnika iste.
  2. 5.2 Draxnet kao davalac usluge na korišćenje obavezuje se da obezbedi dostupnost iste u iznosu od 99% vremena u odnosu na uplaćeni period te iste usluge.Ovo se ne odnosi na slučajeve poput: redovnog održavanja servera,kvara hardvera na server,više sile (elementarna nepogoda,rat,sankcije I dr.)i svih ostalih situacija na koje draxnet ne može direktno uticati.
 • 6. Svi uslovi koji nisu definisani u ovom dokumentu su definisani posebnim dokumentima I objavljeni su na sajtu draxneta www.draxhost.rs.
 • 7. Draxnet zadržava pravo izmene pravilnika I uslova korišćenja uslova bez prethodne najave ili obaveštenja korisnika o izmenama.Korisnik je dužan da pročita sve dokumente objavljene na sajtu draxneta www.draxhost.rs koji se tiču usluge koju koristi.
II - ČUVANJE PODATAKA
 • 1. Draxnet garantuje da podaci klijenta neće biti dostupni trećim licima.Ukoliko dođe do neke zloupotrebe ,Draxnet je dužan da po zakonu,na zahtev nadležnog suda,uz pismeni nalog,da dostavi tražene podatke o klijentu.
 • 2. U svakom trenutku možete da izvršite izmenu svojih podataka putem korisničkog centra,napominjemo da se svaka promena beleži i da se i stari podaci čuvaju radi sigurnosti.
 • 3. Mi koristimo SSL (secure socket layer) enkripciju podataka kako bismo obezbedili sigurnost informacija o korisnicima koje imamo.
III - ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI
 • 1. Draxnet kao pružalac usluge ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem usluga koje pruža iz razloga što Draxnet nije proizvođac niti hardvera koji se koristi na serverima niti softvera koji se koriste na serverima.
 • 2. Iako Draxnet za određene usluge pruža backup podataka,on ne može biti odgovoran za gubitak istih iz razloga što backup podataka obavljaju automatizovani mehanizmi koji mogu prouzrokovati grešku prilikom kopiranja podataka na backup prostor,korisnik ima pravo da uradi backup svojih podataka kada god misli da je to potrebno uz ili bez pomoci operatera Draxneta.
 • 3. Draxnet ne može biti odgovoran za sadržaj koji korisnici postavljaju na servere Draxneta jer isti postavljaju korisnici zakupljenih usluga.
 • 4. Odgovornost za sve podatke postavljene na servere Draxneta snosi korisnik koji je iste postavio I smatra se da je to učinio znajući za eventualne posledice do kojih može doći postavljanjem tih podataka.
IV - ZABRANJENI SADRŽAJI NA USLUGAMA KOJE SE PRUŽAJU
Na serverima Draxneta zabranjeno je postavljanje:
 • 1. Dečije pornografije
 • 2. Bilo kakvog warez softvera,krekova,cd ključeva I slično
 • 3. Warez linkova prema bilo kom zabranjenom softveru I podacima
 • 4. HYIP sajtova (Highi-yield investmen program)
 • 5. Sajtova koji šire rasnu,versku,nacionalnu i bilo koju drugu mržnju
 • 6. Nullovanih skripti (skripti bez legalno plaćene licence za korišćenje)
 • 7. Torrent sajtovi su dozvoljeni ukoliko šire legalan sadržaj
 • 8. Držanje aplikacija koje se mogu smatrati hakerskim alatima I kojima se može nauditi drugim korisnicima,sajtovima,serverima i sl.
 • 9. Držanje phishing skripti se kažnjava momentalnom deaktivacijom usluge I zahteva se detaljno obrazloženje za ove radnje.
 • 10. Hostovanje,upotreba I linkovanje skripti koje se mogu koristiti za napad bilo koje vrste prema drugima (DOS,DDOS,flood,brute force I slični napadi)
 • 11. Bilo kakvih botova I skripti za automatizaciju bilo čega u cilju prevare,sticanja neke vrste koristi I sl.
 • 12. Shell I sličnih skripti napisanih u bilo kom programskom jeziku.
DRAXNET IMA PRAVO DA OVAKVE RADNJE PRIJAVI NADLEŽNIM ORGANIMA BEZ OBAVEŠTENJA KORISNIKA USLUGE O TOME.
 • 1. Zbog čestih pitanja da li je dozvoljeno,sledeći sadržaji koji su na neki način delikatni,dozvoljeni su uz određene uslove,I to:
  1. 1.1 Držanje pornografije na svim uslugama je dozvoljeno ukoliko je postavljeni material legalan što znači da mora postovati autorska prava,osobe u njemu moraju biti punoletne I sl.
  2. 1.2 Držanje audio I video materijala (muzika,muzički spotovi,reklame I dr.)je dozvoljeno ukoliko korisnik poseduje autorska prava na taj material ili ima pismeno ovlašćenje za postavljanje istog.
GENERALNI USLOVI PLAĆANJA
 • 1.Ovaj pravilnik definise osnovne uslove plaćanja usluga koje pruža Draxnet.Uslovi plaćanja mogu biti posebno određeni u pravilniku o korišćenju određene/ih usluga I ne moraju biti isti kao u ovom dokumentu.
 • 2.Povraćaj novca u roku od 30 dana od kupovine usluge je moguć samo za shared hosting.Povraćaj novca nije moguć za ostale usluge jer se iste plaćaju kompanijama sa kojima Draxnet sarađuje a koje ne nude ovu mogućnost.Povraćaj novca nije moguć za uplaćenu obnovu bilo koje usluge.
 • 3.Pravo na povraćaj novca je moguće ostvariti prvih 30 dana korišćenja usluge za koju je povraćaj novca obezbeđen (vidi član 2 Generalnih uslova plaćanja).
 • 4.Moguć je povraćaj novca samo ukoliko naše usluge nisu dostavljene u garantovanom roku,ako usluge tehnički ne ispunjavaju potrebe korisnika I ukoliko naše garancije za usluge nisu ispunjene.
 • 5.Ako je nalog bio prekinut zbog kršenja uslova korišćenja,Draxnet ne obezbeđuje povraćaj novca.
 • 6.Za svaku promenu perioda plaćanja,promene hosting paketa I sl.korisnik je duzan da otvori tiket putem klijent panela,ni jedan drugi način kontaktiranja povodom ovih zahteva se ne prihvata kao validan zbog bezbednosti samog korisnika I sprečavanja lažnog predstavljanja.
 • 7.Zahtev za povraćaj novca je obavezno otvoriti odeljenju finansija u klijent panelu.
 • 8.Svim korisnicima se šalje pred-račun za obnovu usluge koje su prethodno zakupili a koja ističe u skladu sa izabranim periodom plaćanja.Pred-račun se šalje 10 dana pre isteka usluge kako bi korisnik imao dovoljno vremena da izvrši uplatu obnove za svoje usluge zakupljene kod nas .Ukoliko se uplata ne izvrši ni posle 10 dana od dana isteka usluge,usluga se poništava (briše) a korisnik se o tome obaveštava email-om.
 • 9.Usluge se suspenduju 5 dana posle isteka prethodnog plaćenog perioda.Obaveštenje o suspenziji usluge se šalje email porukom.Draxnet nije u obavezi da nakon poništavanja usluge čuva backup iste.
 • 10.Draxnet nije dužan da aktivira bilo koju uslugu ukoliko nije prethodno u potpunosti plaćena.Ukoliko to učini,može suspendovati uslugu sve dok ne bude u potpunosti plaćena.
 • 11.Prihvatamo sledeće načine plaćanja:Uplata na račun iz Srbije i inostranstva,PayPal
 • 12.Uplate van granica Srbije se obavljaju prema dogovoru sa korisnikom.Kopiju priznanice o uplati mora biti poslata Draxnetu na uvid.Nalozi se aktiviraju nakon prijema potvrde o uplati.
 • 13.Draxnet zadržava pravo izmene cena bez prethodne najave.
 • 14.Za sva pitanja korisnik može otvoriti tiket u klijent panelu.
Poslednja izmena 11.12.2016